DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC WE WROCŁAWIU:
W Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc obowiązuje całkowity zakaz palenia – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.10.81.529)

[Poradnie: Alergologiczna, Bezdechu Śródsennego, Gruźlicy i Chorób Płuc, Pulmonologiczna (spoza rejonu Wrocławia), Onkologiczna, Proktologiczna, Sarkoidozy, Torakochirurgiczna]

Bardzo gorąco prosimy potencjalnych ofiarodawców o przekazanie 1% podatku oraz o wpłaty pieniężne na podane poniżej konto.

HASŁO "PŁUCA"
DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA
KRS 0000050135
Bank PKO S.A. I O/Wrocław
Nr 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839

Uzyskane środki finansowe wspomogą nas w prowadzonej modernizacji szpitala.|
Za Państwa hojność z góry serdecznie dziękujemy.

Dotyczy: Informacji o rozstrzygnięciu przetargu na dzierżawę terenu parkingu oraz wprowadzenia opłat za parkowanie.

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu informujemy, że Centrum na drodze przetargu wyłoniło dzierżawcę terenu parkingowego.
Dzierżawcą została firma ADAM NOWAK GLOBECO, z siedzibą ul. Kwartowa 22 lok. 37, 31-419 Kraków.
W związku z powyższym, miejsca na parkingu dla gości przy Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc płatne będą wg cennika nowego dzierżawcy terenu, tj.:
- 6,00 zł za pierwsze 2 godz. parkowania.
- 3,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania (przy parkowaniu do 10 godz. włącznie)
- 35,00 zł za każdą rozpoczętą dobę parkowania (naliczaną umownie po upłynięciu 10 godzin parkowania do 24 godzin parkowania włącznie).
- Nieodpłatnie przy przebywaniu w strefie parkowania do 20 min.
- Abonament pracowniczy: 25 zł brutto/m-c
- Abonament komercyjny: 120 zł brutto/m-c
Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie rozpoczną się inwestycje związane z przebudową miejsc parkingowych.
Do czasu modernizacji parkingu dla personelu, pracownicy będą wjeżdżać na parking za okazaniem karty z numerem rejestracyjnym, wydanej przez Dział Gospodarczy.
Kartę należy okazywać przy wjeździe i wyjeździe.

AKTUALNOŚCI:

Uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego

W dniu 18 września 2014 roku w Operze Wrocławskiej odbyła się uroczystość wręczenia Dolnośląskiemu Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Certyfikatu Akredytacyjnego.

Wśród przybyłych Gości obecni byli między innymi:

Wśród przybyłych Gości obecni byli między innymi prof. dr hab. Alicja Chybicka – Senator RP, pan Tomasz Smolarz – Wojewoda Dolnośląski, pani Elżbieta Berezowska – Skarbnik Województwa Dolnośląskiego i Przewodnicząca Rady Społecznej DCChP, pan Jarosław Maroszek – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej, pan Jerzy Sypuła – Dyrektor Wydziału Zdrowia UMWD, pani Maria Jolanta Borzyszka – Dyrektor Wydziału Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia UMWD, radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, członkowie Rady Społecznej DCChP, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szpitali wrocławskich i dolnośląskich, przedstawiciele Dolnośląskiego Oddziału oraz pracownicy DCChP.

Po powitaniu Gości przez Dyrektora Centrum Pana Andrzeja Woźnego, Pani Małgorzata Stasiewicz – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa przedstawiła prezentację omawiającą proces akredytacji w Centrum. Pan Jerzy Hennig – Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia omówił zagadnienie akredytacji w Polsce.

Następnie Dyrektor Jerzy Hennig wręczył na ręce Dyrektora Andrzeja Woźnego Certyfikat Akredytacyjny dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Dyrektor Andrzej Woźny podziękował wszystkim Pracownikom Centrum za trud włożony w przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego.

W czasie uroczystości głos zabrali:

  • Pan Tomasz Smolarz - Wojewoda Dolnośląski
  • Pan Jarosław Maroszek - Dyrektor Departament Polityki Zdrowotnej UMWD
  • Pan Michał Huzarski - Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
  • Pan Jacek Chodorski – Przewodniczący Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
  • Pani Urszula Olechowska – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
  • Pani Iwona Mazur – Prezes Oddziału Zarządu Wojewódzkiego STOMOZ,
  • Pan Janusz Jerzak – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego -  w imieniu szpitali zrzeszonych w Konsorcjum Szpitali Wrocławskich.

Na zakończenie uroczystości odbył się występ solistów Opery Wrocławskiej, którzy wykonali znane arie operowe.

Więcej…
 
Informacja o udzieleniu akredytacji

akredytacja

 
Gratulacje

akredytacja

 

Informacja dotycząca leczenia gruźlicy

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc przypomina, że szpital przy ul. Grabiszyńskiej 105 nie prowadzi leczenia pacjentów z gruźlicą. Pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem gruźlicy należy kierować do jednostki zamiejscowej DCChP w Obornikach Śl.

Adres:

Oddział I Gruźlicy i Chorób Płuc z Pododdziałem Gruźlicy Prątkującej

55-120 Oborniki Śląskie, ul. Dunikowskiego 2-8;

Tel. 71 310 20 81 lub 71 310 21 16

 

Bezpośrednie przekazanie pacjenta z rozpoznaniem lub podejrzeniem gruźlicy należy uzgodnić telefonicznie z ordynatorem Oddziału I w Obornikach Śl. lub lekarzem dyżurnym.

Zmieniony: czwartek, 14 sierpnia 2014 13:53
 

W czerwcu został opublikowany doroczny raport Polskiej Grupy Raka Płuca oraz krajowego konsultanta z zakresu chirurgii klatki piersiowej zawierający dane na temat aktywności w 2013 r. 29 zarejestrowanych oddziałów i klinik torakochirurgicznych.

Więcej…
 

Finał Konkursu Pielęgniarka Roku 2013

Dnia 22 i 23 maja 2014 r. odbył się finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2013 organizowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Konkurs objęty był Patronatem Honorowym Ministerstwa Zdrowia. Tematem trzeciego etapu konkursu  był ,,Szpital Magnes - jak powinien funkcjonować, aby stanowić środowisko przyjazne zarówno dla pacjentów jak również pracowników”. W finale wzięło udział 17 uczestników pośród których zwyciężczyni drugiego etapu województwa dolnośląskiego pielęgniarka specjalista Jolanta Drozd z Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc VA z pododdziałem intensywnego nadzoru pulmonologicznego DCCHP we Wrocławiu. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 23 maja 2014 r. w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podczas gali w czasie uroczystości 50-lecia SPSK4 w Lublinie. Akademicki chór wykonał hymn pielęgniarski, po czym nastąpiła uroczysta nagradzana brawami prezentacja wszystkich finalistek konkursu i wręczenie nagród dla zwycięzcy konkursu.  Uroczystość przebiegała w podniosłej, dostojnej atmosferze, dając poczucie wysokiej rangi  sukcesu i zadowolenia z wykonywania zawodu pielęgniarki.

Więcej…
 

Wizyta kierownictwa WOT w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

W dniach 22-30.04.2014 r. Kierownik Wrocławskiego Ośrodka Torakochirurgii dr Marek Marciniak i jego zastępca dr Konrad Pawełczyk  przebywali służbowo w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W czasie pobytu w Nowym Jorku uczestniczyli w sympozjum naukowym Klubu Torakochirurgów Polskich  i Klubu Torakochirurgów Nowego Jorku. W konsulacie RP zostali przyjęci przez Panią Konsul  E.Junczyk-Ziomecką. Mieli okazję wizytować Oddział Torakochirurgii Małoinwazyjnej w Long Island Jewish  Medical Center. Jego szef prof. D.Zeltsman zaprezentował na sali operacyjnej własną technikę zabiegów  wideotorakoskopowych i przedstawił organizację pracy na swoim oddziale. Znaleźli chwilę czasu aby odwiedzić ciekawsze miejsca Nowego Jorku,  a także obejrzeć mecz koszykówki najlepszej ligi świata NBA. W drugim etapie pobytu, w Toronto,  uczestniczyli w 94 Zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Klatki Piersiowej (AATS).

Więcej…
 

Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

W dniu 15 maja 2014 r. w Katedrze Wrocławskiej i  Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego im. Jana Pawła II we Wrocławiu odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej połączone z wykładem dr hab. Jarosława Barańskiego „Uśmiech, życzliwość i troska w opiece pielęgniarskiej”. W uroczystości wzięli udział m .in. przedstawiciele władz samorządowych Województwa Dolnośląskiego.

W trakcie uroczystości wręczono nagrody dla laureatów konkursu „Pielęgniarka roku 2013”. Nagrody i gratulacje odebrała pielęgniarka Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc VA naszego Centrum Pani Jolanta Drozd – zwyciężczyni konkursu. Nagrody wręczyli:  Pan Jerzy Michalak – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Pani Urszula Olechowska - Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Pani Teresa Fichtner-Jeruzel - Przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Więcej…
 

Szpital Akredytowany

Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów.

Spośród najważniejszych korzyści akredytacji należy wymienić:
• podniesienie poziomu jakości świadczeń oraz bezpieczeństwa pacjenta,
• zmniejszenie sumy ubezpieczenia szpitali od zdarzeń medycznych o 10%,
• element rankingujący w konkursie ofert z Narodowym Funduszem Zdrowia,
• element istotny przy zawieraniu umów z innymi płatnikami,
• zwiększenie konkurencyjności szpitala,
• podniesienie prestiżu szpitala.

29 kwietnia 2014 roku Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu otrzymało raport z przeglądu akredytacyjnego przeprowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w dniach 9-11 kwietnia 2014 r.

Raport został opracowany na podstawie obserwacji szpitala (oddziałów szpitalnych, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, pracowni diagnostycznych, gabinetów zabiegowych, laboratorium, kuchni i apteki), przeglądu dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej oraz wywiadów z pacjentami i odwiedzającymi.

Zarząd Centrum pragnie poinformować, iż poziom spełnienia wszystkich standardów wyniósł 92% co stanowi podstawę do przyznania szpitalowi statusu szpitala akredytowanego, jak również na postawie informacji aktualnie umieszczonych na stronie CMJ plasuje Centrum w gronie dziesięciu najlepiej ocenionych szpitali w kraju.

Chcemy tym samym pogratulować wszystkim pracownikom Centrum, bowiem akredytacja jest uwierzytelnieniem i udzieleniem dowodu zaufania, że szpital świadczy usługi na poziomie, określonym wymogami standardów akredytacyjnych, czyli jak najlepiej spełnia swoje funkcje wobec pacjentów.

 

Certyfikat “Szpital bez bólu”

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 3 marca 2014 roku Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu otrzymało Certyfikat „Szpital bez bólu” przyznawany przez  Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, które zainicjowały program "Szpital bez bólu". Certyfikat ten nadawany jest placówkom, które spełnią określone kryteria i przez to przyczynią się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w polskich szpitalach. Centrum dołączyło do grona 145 szpitali (w tym jako trzeci szpital w naszym województwie podlegający Samorządowi Województwa Dolnośląskiego), które przyczyniają się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego. Właściwe uśmierzanie bólu po zabiegach wpływa na zadowolenie pacjenta, ale również na zmniejszenie częstości występowania przetrwałego bólu pooperacyjnego, który stanowi poważny problem ekonomiczny i społeczny. Dodatkową korzyścią  z uzyskania Certyfikatu jest redukcja kosztów hospitalizacji pacjentów dzięki zmniejszeniu częstości występowania powikłań pooperacyjnych oraz wcześniejszemu wypisowi ze szpitala. Uzyskanie Certyfikatu "Szpital bez bólu" stanowi ważną informację dla pacjenta, że w Centrum uśmierzanie bólu pooperacyjnego prowadzone jest na najwyższym poziomie.

Zmieniony: poniedziałek, 26 maja 2014 12:54 Więcej…
 
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc
we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław
telefon: 071 33 49 400
fax: 071 36 21 306
adres e-mail: dcchp@dcchp.pl
NIP 894-24-56-112
REGON 000294295
Nordea Bank Polska S.A.
Nr 50 1440 1101 0000 0000 1215 2647.

książka telefoniczna

2006-2014 DCChP Wszelkie prawa zastrzeżone Poczta I | Poczta II
child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn
php script encode decode php script encode decode